Loredana-Ileana VÎŞCU este Preşedinte al Senatului Universităţii „Tibiscus” din Timişoara şi profesor universitar doctor la Universitatea „Tibiscus” din Timişoara şi cadru didactic asociat la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. În cadrul Facultăţii de Psihologie, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, a înfiinţat Centrul de Cercetări Calitative în Consiliere şi Psihoterapie, al cărui director este.

Ca practician, Loredana-Ileana Vîşcu este psiholog şi psihoterapeut în orientarea psihoterapie integrativă, cu formări în hipnoză clinică şi terapie Ericksoniană şi analiză tranzacţională (A.T.).

În cadrul Cabinetului Individual de Psihologie, Vîşcu Loredana-Ileana desfăşoară activitatea de psihoterapie, ce depăşeşte un număr de 5000 ore de psihoterapie individuală.

Activitatea didactică universitară este astfel îmbinată cu activitatea practică desfăşurată atât la Cabinetul Individual de Psihologie, cât şi ca manager la L&I Clinica EVE, unde desfăşoară şi servicii de psihoterapie.

Serviciile de psihoterapie oferite în cadrul Cabinetului Individual de Psihologie cu locaţia în Timişoara şi în cadrul L&I Clinica EVE din Reşiţa, includ: psihoterapia individuală, psihoterapia de grup, psihoterapia familială şi de cuplu, psihoterapia copilului şi a adolescentului.

De asemenea, Loredana-Ileana Vîşcu este membru fondator si vicepreşedinte al Asociaţiei de Cercetare, Consiliere şi Psihoterapie Integrativă (ACCPI).

În cadrul ACCPI este formator şi supervizor în programele de formare în: Psihoterapie Integrativă, Psihoterapie Existenţială Integrativă şi în cadrul programul de formare complementară de specializare în Psihoterapia Integrativă a Copilului şi Adolescentului, activitatea cu grupele de formare depășind un număr de 5000 ore.

Activitatea dididactică și științifică este concretizată în numeroase lucrări și cărți, fiind şi co-autor al Modelului Integrativ Strategic în Psihoterapie (Oana-Maria Popescu).

Loredana-Ileana Vîşcu este: Chartered Psychologist – în British Psychology Society U.K. (BPS); formator și supervizor în: EAIP (European Association of Integrative Psychotherapy); EIATSCYP (European Interdisciplinary Association for Therapeutic Services for Children and Young People); FPR (Federația Română de Psihoterapie); și CPR (Colegiul Psihologilor din România). De asemenea, este membru în: APA (The American Psychologists’ Association), SEPI (The Society for the Exploration of Psychotherapy Integration) şi APR (Asociaţia Psihologilor din România).

Activitatea publicistică se concretizează în mai mult de 27 de articole şi studii indexate ISI Thomson și în numeroase lucrări indexate în baze de date internaţionale (BDI). A scris 10 cărți și a fost co-autor pentru alte 5 cărți; a coordonat editarea a 12 volume și a scris 12 manuale pentru studenți și cursanți, fiind și editorul-șef al revistei International Journal of Supervision in Psychotherepy.

 

Loredana-Ileana VÎŞCU is the President of the “Tibiscus” University of Timisoara Senate, a PhD Professor at the “Tibiscus” University of Timisoara, and also an associate didactic staff member: a professor at the “Aurel Vlaicu” University of Arad. At the Faculty of Psychology, “Tibiscus” University of Timisoara, she established the Centre of Qualitative Research in Counselling and Psychotherapy the director of which she is.

As practitioner, Loredana-Ileana Vîşcu is a psychologist and psychotherapist in integrative psychotherapy, being also trained in clinical hypnosis and Ericksonian therapy and Transactional Analysis (T.A.).

At the Individual Psychology Office, Vîşcu Loredana-Ileana develops her psychotherapy activity, which exceeds 5000 hours of individual psychotherapy.

Her academic didactic activity is thus combined with her practice, realized both at the Individual Psychology Office and as manager of the L&I EVE Clinic, where she also offers psychotherapy services.

Psychotherapy services offered at her Individual Psychology Office located in Timisoara and at the L&I EVE Clinic include: individual psychotherapy, group psychotherapy, family and couple psychotherapy, child and adolescent psychotherapy.

Loredana-Ileana Vîşcu is also one of the founding members and the vice-president of the Association of Integrative Research, Counselling and Psychotherapy (ACCPI).

At ACCPI she is a trainer and supervisor in the following training programs: Integrative Psychotherapy, Integrative Existential Psychotherapy and in the complementary specialty training program: Integrative Psychotherapy for Children and Adolescents, her activity with the training groups exceeding 5000 hours.

Her didactic and scientific activity is quantified in numerous papers, articles and books, being also the co-author of the Integrative Strategic Model in Psychotherapy (Oana-Maria Popescu)

Loredana-Ileana Vîşcu is: Chartered Psychologist – at the British Psychology Society U.K. (BPS); trainer and supervisor: EAIP (European Association of Integrative Psychotherapy); EIATSCYP (European Interdisciplinary Association for Therapeutic Services for Children and Young People); FPR (Romanian Federation of Psychotherapy); and CPR (The Romanian Psychologists’ College). She is also a member of: APA (The American Psychologists’ Association), SEPI (The Society for the Exploration of Psychotherapy Integration) and APR (The Association of Romanian Psychologists).

Her publishing activity counts more than 27 papers and studies with an ISI indexation, even more papers indexed in international data bases. She wrote 10 books and co-authored other 5 books; she coordinated the editing of 12 volumes of studies and wrote 12 manuals for students, also being the chief-editor of the  International Journal of Supervision in Psychotherepy.